Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 46. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), Skupština Zagrebačkog saveza za skokove u vodu, održana 29. prosinca 2016.g. donijela je

STATUT

ZAGREBAČKOG SAVEZA ZA SKOKOVE U VODU


I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Saveza; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima Saveza, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Saveza; prestanku postojanja Saveza; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Saveza te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Saveza te drugim pitanjima od značaja za Savez.

Članak 2.

Naziv udruge je: Zagrebački savez za skokove u vodu.
Skraćeni naziv je: ZSSV.
Naziv na engleskom je: Zagreb diving association.
Sjedište Saveza je Zagrebu.
Odluku o adresi sjedišta donosi Izvršni odbor.
Savez djeluje na području Grada Zagreba.

Članak 3.

Zagrebački savez za skokove u vodu je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
Zagrebački savez za skokove u vodu je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Savez ima pečat.
Savez ima pečat okruglog oblika promjera 30mm. Uz rub pečata (gornji dio) ispisan je tekst: Zagrebački savez za skokove u vodu, odnosno Zagreb diving association (donji dio). U sredini pečata nalazi se amblem Saveza ZSSV u čijoj je podlozi lik skakačice u vodu.

Članak 5.

Savez zastupaju predsjednik i tajnik ZSSV-a.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Saveza.


II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI SAVEZA

Članak 6.

Savez je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja skokova u vodu radi postizanja vrhunskih sportskih rezultata u navedenoj sportskoj grani te radi ostvarivanja zajedničkih interesa udruženih članica.
Savez sukladno ciljevima djeluje na području sporta.

Članak 7.

Djelatnosti Saveza su:

Usklađivanje aktivnosti svojih članica,

 • Organizacija i provođenje natjecanja,
 • Uređenje sustava natjecanja,
 • Uređenje pitanja koja se odnose na registraciju sportaša, njihov status te stegovnu odgovornost sportaša,
 • Promicanje stručnog rada u skokovima u vodu,
 • Skrb o kategoriziranim sportašima,
 • Informiranje javnosti o radu Saveza,
 • Razvijanje programa međunarodne suradnje,
 • Izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti,
 • Jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
 • Predstavljanje skokova u vodu pred sportskim tijelima Grada Zagreba i Republike Hrvatske,
 • Poticanje, promicanje i nadgledanje skokova u vodu na nivou Grada Zagreba.

ZSSV može radi ostvarivanja i ciljeva zadataka utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa Zakonom osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske djelatnosti. Savez svoju djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Savez ostvari dobit, ista se mora koristiti isključivo za obavljanje i unaprjeđivanje djelatnosti Saveza kojim se ostvaruju ciljevi Saveza utvrđeni ovim Statutom.

Članak 8.

Djelovanje Saveza je javno. Javnost djelovanja Saveza ostvaruje se na načine utvrđene Statutom.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravilnim i istinitim obavještavanjem članova Saveza putem javnog priopćavanja.
Članovi se o radu Saveza obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Saveza. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja, uz prethodnu najavu jednom od tijela upravljanja Saveza, mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Saveza te izvještavati javnost o radu tih tijela.
Skupština ili Izvršni odbor može donijeti odluku da sjednica bude zatvorenog tipa. Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Savez može izdati i svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.
Savez po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.). Javnost rada ostvaruje se i pravovremenim dostavljanjem materijala putem elektronske pošte Saveza.


III. ČLANSTVO U SAVEZU

Članak 9.

Članom Saveza mogu postati klubovi za skokove u vodu, trgovačka društva i ustanove registrirane za obavljanje sportske djelatnosti vezanih za skokove u vodu, registrirani sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu, s područjem djelovanja u Gradu Zagrebu.

Članak 10.

Klubovi skokova u vodu, trgovačka društva ili ustanove koje žele postati članovi ZSSV moraju, uz zahtjev za učlanjenje dostaviti:

 1. Odluku o učlanjenju i predstavnicima,
 2. Presliku svog Statuta,
 3. Presliku rješenja nadležnog državnog tijela o upisu u odgovarajući registar,
 4. Presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta, (udruge) prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti,
 5. Osnovne podatke o strukturi aktivnosti,
 6. Osnovne podatke o osobama za zastupanje,
 7. Osnovne podatke o ustroju, radu, planu i programu rada udruge,
 8. Osnovne podatke o osobama osposobljenim za obavljanje stručnih poslova u skokovima u vodu sukladno Zakonu.

Članak 11.

Članstvo u Savezu može biti:

 1. Pridruženo
 2. Redovno

Članak 12.

Pridruženim članom smatra se svaki novi član koji ispunjava uvjete iz članka 9. Statuta, a koji aktivno društveno–sportskim radom sudjeluje u radu Saveza, izuzev u radu tijela Saveza. Zahtjev za primanje u redovno članstvo podnosi se Skupštini Saveza. Kandidat za redovno članstvo mora biti evidentiran kao pridruženi član u protekle dvije kalendarske godine.

Članak 13.

O primanju i prestanku članstva u ZSSV-u odlučuje Skupština Saveza. Između dviju sjednica Skupštine Saveza odluku o prijemu u pridruženo članstvo donosi Izvršni odbor Saveza. Pridruženi član Saveza ima sva prava i obveza člana Saveza, osim prava odlučivanja u tijelima Saveza. Registar članova ZSSV i zastupnika članova vodi tajnik. Registar članova i zastupnika vodi se elektronički i sadrži sljedeće podatke:

 • naziv člana,
 • OIB,
 • datum pristupanja udruzi,
 • adresa sjedišta, telefon,adresa elektronske pošte,
 • kategorija članstva,
 • datum prestanka članstva u Savezu
 • osobno ime zastupnika člana Saveza

Registar članova i zastupnika uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 14.

Čanovi ZSSV imaju u ZSSV osobito sljedeća prava, obveze i odgovornosti:

 • Plaćanje članarine,
 • Sudjelovanje u svim djelatnostima Saveza,
 • Izbor i opoziv zastupnika u Skupštinu saveza (redovni članovi),
 • Čuvanje i podizanje ugleda Saveza,
 • Čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
 • Namjensko korištenje proračunskih sredstva,
 • Pridržavanje ovog Statuta i ostalih propisa Saveza,
 • Korištenje drugih prava i izvršenje drugih obveza utvrđenih Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima,
 • Davanje prijedloga za razmatranje i odlučivanje o svim pitanjima od zajedničkog interesa,

Članak 15.

Visinu članarine određuje Skupština Saveza.

Članak 16.

Članstvo u ZSSV prestaje:

 • Dragovoljnim istupom
 • Ne plaćanjem članarine
 • Isključenjem

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko da kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz Saveza donosi Skupština saveza. Član može biti isključen ako se utvrdi da je član prestao djelovati, ako djeluje suprotno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu, te ako član djeluje suprotno odredbama Statuta Saveza i drugih akata Saveza ili šteti interesima Saveza i time narušava njegov ugled.
Odluka Skupštine Saveza o isključenju je konačna.

Članak 17.

ZSSV se može udružiti u sportske asocijacije. Odluku o udruživanju donosi Skupština.


IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 18.

Spor/sukob interesa u Savezu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Saveza kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad Saveza u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Saveza. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Savezom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Savezu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Savez podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.


V. TIJELA SAVEZA

Članak 19.

Tijela ZSSV su:

 • Skupština,
 • Izvršni odbor,
 • Predsjednik,
 • Tajnik,
 • Nadzorni odbor

SKUPŠTINA

Članak 20.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom. Skupštinu sačinjavaju po 2 zastupnika redovne članice Saveza koje imenuje osoba ovlaštena za zastupanje redovne članice ako unutarnjim aktom redovne članice nije propisan drukčiji uvjet imenovanja. Mandat zastupnika traje četiri godine i mogu biti ponovo birani. Predsjednik Saveza je po dužnosti član Skupštine.

Predstavnik u Skupštini može biti osoba:

 • koja je državljanin Republike Hrvatske,
 • koja je navršila 18 godina života i ima poslovnu sposobnost,
 • koja prihvaća Statut,
 • koja nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela protiv dostojanstva ličnosti i morala,
 • koja nema prepreke sukladno članku 46. stavku 5. Zakonu o sportu

Članak 21.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Saveza na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Saveza. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelju su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 22.

Poziv na Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima upućuje se članovima Skupštine najmanje 5 dana prije održavanja Skupštine. U posebnim okolnostima, predsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćem roku, ali ne kraće od 3 dana. Skupština može biti održana i telefonski ili putem elektronske pošte, o čemu tajnik mora voditi posebnu evidenciju i sastaviti zapisnik.

Članak 23.

U slučaju isteka mandata članova Saveza, Skupštinu Saveza saziva zadnja osoba za zastupanje Saveza upisana u Registar udruga ili najmanje tri člana Saveza koji su upisani u Registar članova i zastupnika prije isteka mandata tijelima Saveza.

Članak 24.

Skupštini predsjedava Predsjednik Saveza. U odsutnosti Predsjednika Saveza, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar i ovjerovitelj/i zapisnika, koji se trajno čuva u arhivi Saveza.

Članak 25.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
Glasovanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može donijeti odluku da se o pojedinim odlukama glasuje tajno.
Predstavniku u Skupštini na izbornoj sjednici Skupštine, oduzeti će se pravo glasa u slučaju da je predstavnik člana Saveza koji nema urednu registraciju o važećim mandatima tijela upravljanja i zastupanja.

Članak 26.

Skupština Saveza:

 • Utvrđuje politiku rada Saveza,
 • Usvaja Statut Saveza i njegove izmjene i dopune,
 • Usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • Usvaja godišnje financijsko izvješće
 • Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
 • Odlučuje o udruživanju u Hrvatski savez za skokove u vodu, te druge sportske asocijacije,
 • Donosi druge akte i odluke važne za rad Saveza,
 • Bira i razrješava predsjednika, izvršni odbor i nadzorni odbor,
 • Razrješava dužnosti članove Izvršnog odbora i/ili Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja. Ukoliko razrješava cijeli Izvršni odbor i/ili Nadzorni odbor tada bira nova tijela s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove, Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata tijela u čiji su sastav birani,
 • Bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu
 • Imenuje i opoziva likvidatora Saveza,
 • Razmatra izvješća o radu Saveza,
 • Daje smjernice za rad Saveza
 • Odlučuje o primitku i razrješenju članova ZSSV-a,
 • Odlučuje o prestanku rada Saveza i raspodjeli preostale imovine,
 • Odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Saveza.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 27.

Izvršni odbor je upravno i izvršno tijelo Saveza koji između sjednica Skupštine upravlja poslovima Saveza. Izvršni odbor broji 5 članova. Članove Izvršnog odbora bira Skupština na prijedlog predsjednika Saveza na mandat od četiri godine. Predsjednik Saveza je po položaju član Izvršnog odbora.

Članak 28.

Izvršni odbor:

 • Provodi politiku razvoja skokova u vodu u Gradu Zagrebu koju utvrdi Skupština,
 • Utvrđuje prijedlog Statuta i drugih odluka o kojima odlučuje Skupština,
 • Utvrđuje prijedlog programa rada ZSSV,
 • Utvrđuje prijedlog financijskog plana i predlaže zaključni račun,
 • Izvršava financijski plan ZSSV u skladu sa raspoloživim sredstvima,
 • Upravlja imovinom ZSSV,
 • Utvrđuje organizaciju i obavljanja stručnih i tehničkih poslova u ZSSV,
 • Imenuje i razrješava tajnika ZSSV,
 • Imenuje članove stručnih i radnih mjesta,
 • Određuje predstavnike ZSSV u gradskim i državnim organizacijama,
 • Obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom ili drugim aktima,
 • Rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom s tim što o tom izvještava Skupštinu na njenoj narednoj sjednici.
 • Brine o izvršavanju usvojenog plana i programa, te provedbi odluka Skupštine.

Članak 29.

Izvršni odbor odlučuje na svojim sjednicama o pitanjima iz djelokruga svoga rada. Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.  Sjednice mogu biti i telefonske ili putem elektronske pošte.
Sjednice Izvršnog odbora saziva i njime predsjedava predsjednik ZSSV. U slučaju spriječenosti predsjednika, sjednicom predsjedava i rukovodi njenim radom dopredsjednik, tajnik ili član Izvršnog odbora, kojega odredi Izvršni odbor.
Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova Izvršnog odbora.
Izvršni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova Izvršnog odbora. Glasovanje je javno osim ako Izvršni odbor ne odluči da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

Članak 30.

Članovi Izvršnog odbora odgovorni su Skupštini za svoj osobni i zajednički rad. Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini ako smatra da je svojim radom povrijedio Statut. Izvršni odbor i član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Članak 31.

Za pripremu prijedloga i stručnu obradu pojedinih pitanja iz svakog djelokruga Izvršni odbor može osnivati stalne i povremene komisije kao stručna i pomoćna tijela. Odlukom o osnivanju stalnih i povremenih tijela Izvršni odbor određuje njihove zadatke i način rada, sastav trajanja mandata kao i druga pitanja od značaja za njihov rad.

PREDSJEDNIK ZSSV

Članak 32.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Saveza. Predsjednika Saveza bira Skupština Saveza na mandat od četiri godine i može biti ponovo biran.

Članak 33.

Predsjednik:

 • Predstavlja i zastupa ZSSV u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim općim aktima,
 • Saziva sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,
 • Predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,
 • Skrbi o izvršenju odluka Skupštine i Izvršnog odbora,
 • Obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugom općim aktima ZSSV,

Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini i Izvršnom odboru. U slučaju odsutnosti predsjednika zamjenjuje ga tajnik.

TAJNIK ZSSV

Članak 34.

Za obavljanje stručnih, organizacijskih poslova ZSSV ima tajnika kojega na prijedlog predsjednika imenuje Izvršni odbor. Mandat tajnika traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za tajnika Saveza.
Uvjeti koje ispunjava tajnik utvrđuje Izvršni odbor, a za svoj rad odgovara Izvršnom odboru i predsjedniku.

Tajnik:

 • Zastupa ZSSV,
 • Organizira rad na ostvarivanju i izvršavanju plana i programa Saveza,
 • Izvršava odluke Izvršnog odbora,
 • Brine o realizaciji financijskog plana,
 • Radi u skladu sa zakonom,
 • Pomaže predsjedniku u pripremanju sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,
 • Surađuje s tijelima i organizacijama tjelesne kulture i sporta u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj,
 • Organizira obavještavanje javnosti o djelovanju i akcijama Saveza,
 • Vodi i čuva arhivu Saveza,
 • Vodi registar članova i njihovih zastupnika,
 • Izvršava i druge odluke i zadatke utvrđene Statutom i odlukama Skupštine i Izvršnog odbora.

NADZORNI ODBOR

Članak 35.

Nadzor nad financijskim poslovanjem ZSSV obavlja Nadzorni odbor. Nadzorni odbor ima predsjednika i 2 člana koje bira Skupština. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Skupštine. Članovi Nadzornog odbora biraju se na 4 godine i mogu biti ponovno birani. Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora. Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova.

Članak 36.

Nadzorni odbor:

 •  Nadzire zakonitost poslovanja ZSSV-a i rad tijela upravljanja,
 • Prati i analizira izvršavanje financijskog plana ZSSV,
 • Obavlja kontrolu namjenskog korištenja sredstava,
 • Predlaže mjere u svrhu sprečavanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u financijskom poslovanju.

Članak 37.

Tijela ZSSV i stručna služba dužni su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke, omogućiti uvid u dokumentaciju i osigurati uvjete rada.


VI. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 38.

Imovinu Saveza čine:

 • novčana sredstva koja je Savez stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koja Savez stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Saveza iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • nekretnine i pokretne stvari Saveza,
 • druga imovinska prava.

Savez može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom Saveza, u skladu sa zakonom.
Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju pokretne i nepokretne imovine, kao i odluke o prodaji, prijenosu na druge pravne ili fizičke osobe ili davanju u zakup.

Članak 39.

Savez stječe imovinu:

 • od članarine,
 • od dobrovoljnih priloga i darova,
 • od dotacija iz proračuna,
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.


VII. PRIZNANJA I NAGRADE

Članak 40.

Savez može dodjeljivati priznanja i nagrade svake godine u znak priznanja i časti za osobite doprinose na razvitku športa skokova u vodu. Pravilnikom o dodjeli priznanja i nagrada uređuje se postupak, uvjeti i način predlaganja kandidata, kojeg donosi Izvršni odbor Saveza.


VIII. PRESTANAK POSTOJANJA SAVEZA

Članak 41.

Savez prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Saveza preostala imovina će pripasti Hrvatskom savezu za skokove u vodu. U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Saveza dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Saveza.

Članak 42.

Likvidatora Saveza imenuje i opoziva Skupština. Likvidator može i ne mora biti član Udruge.
Likvidator zastupa Savez u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Saveza do okončanja postupka likvidacije i brisanja Saveza iz registra udruga.


X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Statut Saveza donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova Skupštine Saveza nakon provedene rasprave.

Članak 44.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Saveza.

Članak 45.

Svi opći akti ZSSV uskladit će se s odredbama ovog Statuta a roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 46.

Članovi ZSSV uskladit će svoje Statute s odredbama ovog Statuta u roku od 90 dana od dana upisa Statuta Saveza u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 47.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 48.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donijet na Skupštini 26. rujna 2015.g.

U Zagrebu, 29. prosinca 2016.g.

Predsjednik Saveza
Đurđica Novosel